Sport-Technik Bohemia s.r.o.
sport-technik.cz
Sokolovská 40, 186 00 PRAHA 8    -    Tel.: 222 317 885 Mobil: 602 122 020    -    E-mail: vopicka@sport-technik.cz
Milan Vopička

Představuje se Vám ředitel firmy Milan Vopička:

Od r. 1960 se pohybuje v oboru sportovního stavitelství nejprve jako hlavní projektant Pražského projektového ústavu, postupně hlavní inženýr projektů sportovních areálů Slavia, Sparta, Dukla Juliska, Club hotel Průhonice, CTD Štvanice. Zabývá se prosazením speciální technologie bezúdržbových sportovišť v ČR. V roce 1989 zakladatel, majitel a ředitel společnosti Sport-technik Bohemia. Vrcholový odborník sportovních staveb po stránce umělých povrchů a odvážných architektonických návrhů. Vytvořil speciální technologie výstavby sportovišť, které prosadil na půdě parlamentu ČR jako autor programu "Výstavba víceúčelových sportovních hřišť jako prostředek boje proti drogám" – sportovišť na úrovni nového tisíciletí (zejména pro školní mládež – nejen pro vrcholový sport). Více jak 50 let v jedné profesi, znám svojí náročností na detail. Od roku 2007 prezident Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO, o.s. na území ČR, aktivní sportovec, mj. reprezentant a ligový hráč v ledním hokeji, ligový hráč tenisu, člen FAČR - komise pro stadiony a hrací plochy. M. Vopička je hlavní iniciátor a realizátor bronzové sochy legendárního fotbalisty Josefa Masopusta v nadživotní velikosti k jeho 80. narozenínám v roce 2011 od akademického sochaře Josefa Nálepy.

Milan Vopička

We introduce you Mr. Milan Vopička, company director:

Since 1960 he has been working in the field of sports engineering, first as the chief designer at the Prague Design institute, later as the chief engineer of projects of the sports centres Slavia, Sparta, Dukla Juliska, Club Motel Průhonice and CTD (central tennis courts) Štvanice. He is busy pushing through a special technology of main-tenance-free sports grounds in Czech Republic. In 1989 he established and since then has been the Owner and director of company Sport-Technik Bohemia. A top specialist in sports structures regar-ding artificial surfaces and courageous architectural designs. He created a special techology for building sports grounds, which he succeeded in enforcing on the ground of the the Parliament of the Czech Republic as the autor of the programme "Construction of Multipurpose Playing Fileds as Means of Fighting Drugs! - i.e. construction of sports grounds on the level of the new millenium (especially for school youth – not only for top sportsmen). He has stayed in one profession for more than 50 years and is known for his exacting nature as regards practicalities. Since 2007 he has been President of The Czech Association of Synthetic Turf Fotball Pitch Manufactures, with ESTO Membership, for the territory of the Czech Republic; he is an active sportsman, and he used to be a national team and league ice-hockey player and a tennis league player the memeber of FAČR - committee for stadiums and playing surfaces. Mr.Milan Vopička is the main initiator and author of the larger than life bronze statue of legendary footballer Josef Masopust, created by graduated artist Josef Nálepa to commemorate his 80th birthday in 2011.

Vážení zákazníci

představuje se Vám specializovaná firma , která se za 25 roků své činnosti stala respektovaným pojmem v oblasti sportovních staveb, a za tuto dobu realizovala více než 1.600 areálů a sportovišť na území celé ČR. Technické a odborné zázemí je dáno zkušeným týmem vlastních pracovníků, zejména v osobách ředitele firmy Milana Vopičky a šéfprojektanta Pavla Křtěna, oba aktivní sportovci se 50letou praxí v oboru, těsně spolupracujícími s domácími a zahraničním subdodavateli. Rozsah a vybavení projekčního a výrobního úseku umožňuje realizaci téměř všech druhů sportovních staveb včetně rekonstrukcí pro soukromé klienty, školní sportoviště, hotely a sportovní areály.
Náš zájem směřuje ke spokojenosti zákazníka komplexním zajištěním a dodávkou na "klíč", stálým rozšiřováním výrobního sortimentu a provedení díla ve špičkové kvalitě. Profesionální zajištění zakázek od marketingu, přes projekci, vlastní realizaci a následný provozní servis je základem podnikatelské filozofie. Za svůj největší úspěch považujeme, když se k nám klienti vracejí s novou objednávkou. Snažíme se vyhovět každému zákazníkovi od malého klubu nebo školy, až po realizaci velkého sportovního areálu, nebo speciální vládní zakázky.
Nosnými obory dodavatelského programu jsou stavby sportovních hřišť, provozních objektů, víceúčelových sportovních zařízení a areálů pro tenis, atletiku, fotbal, školní tělovýchovu a hotelové komplexy. Specialitou naší firmy jsou tenisové kurty s klasickými antukovými, nebo umělými hracími povrchy, kde ve finálním zpracování dosahujeme prvotřídní mezinárodní úrovně. Dále nabízíme široký sortiment umělých hracích povrchů pro venkovní i vnitřní použití. Velmi oblíbeným se v poslední době stal umělý trávník se vsypem z křemičitého písku, který dodáváme v mnoha barevných provedeních a v modifikacích pro různé druhy sportů, včetně umělých fotbalových trávníků III. generace. V roce 2007 se Milan Vopička stal prezidentem Asociace zhotovitelů fotbalových hřišť s umělými trávníky při ESTO, o.s. pro území České Republiky, člen FAČR - komise pro stadiony a hrací plochy.
Stejně tak tenisové či víceúčelové polyetylénové přetlakové haly, které firma realizuje, jsou na vysoké technické úrovni. Pro náročné zákazníky máme v nabídce rovněž několik typů pevných tenisových a víceúčelových hal. Zákazníky a investory jistě uspokojí profesionální poradenská činnost, včetně zpracování studií, ekonomických rozborů a stavebních projektů realizovaných vlastní inženýrsko – projektovou skupinou. Firma má mimo jiné i autorizaci mezinárodní atletické federace IAAF pro projekt lajnování atletických drah a handicapů včetně atestu pro závodní soutěže. Těsné kontakty se zahraničními firmami a výrobci vyústily v převzetí řady firemních zastoupení a montážních autorizací pro území České a Slovenské republiky.
Vážení zákazníci, jsme připraveni Vám kdykoliv a kdekoliv nabídnout naše technické a dodavatelské práce ve vysoké kvalitě, krátkých realizačních termínech a dostupných cenových relacích. S rostoucím počtem úspěšně realizovaných zakázek se stále přesvědčujeme, že Vám naše úsilí přináší nové hodnoty a nám dobrý pocit z vykonané práce.
Bude nám potěšením splnit Vaše záměry a plány, sportujícím pak dopřát radost ze zdravého pohybu.

Milan Vopička

Dear customers

I am pleased to introduce you the specialized company, which during 25 years of its activities has become a respected notion in the area of sports structures and which during this time has implemented more than 1,600 sports grounds and centres on the whole territory of the Czech Republic. The technical amd professional backgrounds is created by an experienced team of our own workers, especially in the persons of company director Milan Vopička and chief designer Pavel Křtěn, both of them active sportsman with 50 years of practice in the branch closely cooperating with domestic and foreign subcontractors. The scope and equipment of the design and production sectors enables the implementation of almost all kinds of sports structures including reconstructions for private clients, school sports grounds, hotels, and sports centres.
We are interested in satisfying our customers by complex ensuring of the order and turnkey deliveries, a constant enlargement of our production assortment and by realizing the work in top quality. Professional ensuring of orders from marketing and designing to implementation proper and subsequent operationl service from the basis of entrepreneurila philosophy. We consider it our greates success when the customers return to us with a new order. We are trying to please every customer, from a small club or school to the implementation of a large sports ground or the execution of a special government order.
The mainstays of our delivery programme iclude the contruction of playing fields, service buildings, multipurpose sports facilities and grounds for tennis, athletics, fotball, school,physical training, and hotel complexes. Our company specializes in tennis courts with classic clay or artificial playing surfaces where in the final workout we achieve a fisrt-class internatioanl level. Further we offer a wide assortment of artificial playing surfaces for outdoor as well as indoor uses. Lately, an artificial lawn with poured-in siliceous sand has become very popular, supplied by us in many colour variants and modofications for various kinds of sport, inncluding artificial football lawns of 3rd generation. In 2007 Mr. Milan Vopička became President of the Czech Association of Syntehtic Turf Football Pitch Manufactures, with ESTO Membership, for the territory of the Czech Republic the member of FAČR-committee for stadiums and playing surfaces.
The tennis or multipurpose polyethylene pressuer halls, which are constructed by the company, are on a high technological level too. As regards demanding customers, we also offer several types of fixed tennis and multipurpose halls. Customers and investors will be suerly satisfied by our professional consultancy, including the working out of studies, economic analyses and building projects realized by our own engineering design group. The firm also has, besides others, authorization of the international Athletic Federation (IAAF) for the designing of lining of athletic tracks and handicaps including the certification for competitions. Close contacts with foreign firms and producers have led to taking over of a number of company representations and assembly autorizations for the territory of the Czech and Slovak Republics.
Dear customers, we are ready to offer you anytime and anywhere our technological and delivery pieces of work in high quality, in short completion terms and for reasonabel prices. The growing number of succesfully realized offers convices us again and again that our efforts bring new values and to us a good feeling from well-done work. It will be a pleasured for us tu fulfil your intentions and plans and to grant a health-giving movement to those engaging in sports. Milan Vopička

Vybrané referenční stavby


1991 - Club hotel Průhonice -tenisové kurty a haly 1992 - FC Blšany - fotbalové hřiště 1993 - TJ NH Ostrava - tenisové dvorce a haly 1994 - Čáslav - atletický stadion pro J.Kratochvílovou a L.Formanovou 1995 - Praha - Kramářova vila - tenisový kurt 1996 - Hluboká n. Vlt. - Hotel Milan Vopička - tenisový areál a hotel 1997 - Řevnice - tenisový areál M. Navrátilové 2000 Sport Centrum Český Krumlov - tenisový areál a hotel 2001 - Praha - atletický stadion Dukla Juliska - atletický stadion T. Dvořáka, R. Šebrleho, J. Železného 2002 - Praha - zimní stadion Bronzová 2002 Děčín - všesportovní městská hala 2003 - Průhonice - tělocvična 2004 SK Č. Budějovice a SIAD Most - fotbalové hřištěs um. trávníkem III. generace 2004 Praha 3 - víceúčelový sportovní areál Pražačka 2004 Praha 1 - multifunkční sportovní areál s kluzištěm Na Františku 2005 - Areál ČVUT pro UNIVERZIÁDU 2005 2005 - komplexní všesportovní areál Hanspulka 2005 - sportovní areál K-TRIUMF - Velichovky 2006 - sportovní areály SK Satalice, Tábor 2006 - Jičín - atletická dráha 400m 2006 - Plzeň - stavba komplexního ICE park - um. kluziště s polymerovým povrchem NASA - USA 2007 - TJ Hluboká, ABC Braník, Senco Plzeň, fotbalová hřiště s um. trávníkem III.generace 2008 TJ Dukla Juliska, FK Borovany, FK Bílina, SK Úvaly - fotbalová hřiště s um. trávníkem III. generace 2008 - Benešov - Institut ministerstva vnitra - víceúčelový sportovní areál 2008 - Radvanec - privátní tenisový dvorec s um. trávníkem Lano Wimbledon a komfotním okolím 2009 - Jaroměř, Mirošovice, Plzeň - Brojová - výstavba sportovních areálů 2009 - Chlumec nad Cidlinou - víceúčelový sportovní areál 2009 - Vratislavice - víceúčelový sportovní areál včetně kluziště z polymerových panelů NASA 2009 - Čapí Hnízdo - Olbramovice (resort areál A. Babiše) - tenisové kurty a víceúčelové hřiště 2010 - Nová Paka - fotbalové hřiště s um. trávníkem III. generace 2010 - AC Sparta - atletická dráha 400m s um. povrchem . hřiště kopané s přírodním trávníkem, oplocení 2010 - Josefův Důl - víceúčelový sportovní areál 2010 - Tenis Hill Havířov - tenisové kurty s přetlakovou halou 2010 - Baarova ulice Praha 4 - víceúčelový sportovní areál 2010 - Mníšek u Liberce, Praha 15 - Košík, Tatobity - víceúčelová hřiště 2010 - Beroun- fotbalové hřiště s um. trávníkem III. generace 2010 - sportovní areál Agrofert - Praha, Chodov - A. Babiš - 3 tenisové kurty a minikopaná, pevná tenisová hala - povrch: koberec Champion s gumovým vsypem 2011 - Dynamo České Budějovice - fotbalové hřiště s um. trávníkem III. generace 2011 - TJ Kyje,Praha - rekonstrukce tělocvičny 2011 - Bedřichov - rekonstrukce a rozšíření čtyřhvězdičkového hotelu Premier**** 2011 - Dýšina - tenisový kurt s um. trávníkem v areálu Golf resort Dýšina 2012 - Čáslav - atletická dráha 400m s um. povrchem (J. Kratochvílová) 2010 - ZŠ 28. Října Česká Lípa - víceúčelový sportovní areál s atletickým oválem a hřištěm kopané III. generace 2012 - Slaný - atletická dráha 400m s umělým povrchem 2012 - Cirkvice - sportovní areál s víceúčelovým hřištěm, atletickou rovinkou a dětským hřištěm 2012 - Meteor Praha 8 - fotbalové hřiště s um. trávníkem III. generace 2013 Bohemians praha - Hagibor - tenisové kurty s um. trávníkem, oplocení 2013 Lomnice nad Popelkou, Čáslav, České Budějovice, Frýdlant, Česká Lípa - fotbalová hřiště s um. trávníkem III. generace 2013 ZŠ Na Dlouhém lánu - výstavba sportovního areálu 2014 ZŠ Dědina Praha 6 - víceúčelový sportovní areál s atletickým oválem, hřiště kopané III. generace 2014 Harachov- víceúčelové hřiště s um. trávníkem při ZŠ Dr.H.C. Jana Masaryka 2014 - Štvanice - tenisový areál - víceúčelové hřiště III. generace, Chotěboř, TJ Kyje Praha, TJ Malše Roudné, Ústí nad Labem, Třešť - fotbalová hřiště s um. trávníkem III. generace s certifikací FAČR - FIFA*